14-09-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 15.10.2020 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

          Конституционно дело № 10/2020 г. по искане на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 28, ал. 1 от Закона за съдебната власт (обн. – ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп. – ДВ. бр. 11 от 7 февруари 2020 г.) в частта „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“.

 

 

 

Делото е за обсъждане.

 

 

 

Докладчик: съдия Борис Велчев