30-07-2020

 

Днес, 30.07.2020 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Омбудмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 171, т. 1, буква „д“ и т. 2, буква „к“ от Закона за движение по пътищата (обн. - ДВ, бр. 20 от 05.03.1999 г.; посл. изм. и доп., бр. 60 от 07.07.2020 г.).

 

Определението е прието единодушно.