23-07-2020

               Конституционният съд ще проведе заседание на 30 юли (четвъртък) 2020 г. от 10.00 ч. при следния допълнен дневен ред:

          1. Конституционно дело № 1/2020 г. по искане на главния прокурор на Република България  за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 103 от Конституцията на Република България.                     

                     Делото е за решаване по същество.

                     Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова.

 

          2. Конституционно дело № 11/2020 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване  на противоконституционност  на чл. 171, т. 1, буква „д“ и т. 2, буква „к“ от Закона за движение по пътищата (обн. - ДВ, бр. 20 от 05.03.1999 г.; посл. изм. и доп., бр. 60 от 07.07.2020 г.).

 

                  Делото е за обсъждане по допустимост.

                  Докладчик: съдия Георги Ангелов.