23-07-2020

Днес, 23.07.2020 г., Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по конституционно дело № 15/2019 г., образувано по искане на Министерския съвет на Република България  за  даване на задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 от Конституцията по следния тълкувателен въпрос: „В надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани  от  главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията, включват ли се случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор предвид общоприетия правен принцип „никой не може да съди себе си“ като елемент на правовата държава. 

Приетият диспозитив на решението гласи:

Надзорът за законност и методическото ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния  прокурор  по смисъла на  чл. 126, ал. 2 от Конституцията, не включват случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор.

Мотивите на решението ще бъдат обявени допълнително.

          Решението е прието единодушно – с мнозинство от 12 гласа.