23-07-2020

Днес, 23.07.2020 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 7/2020 г., с което отхвърли искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето (ЗЗ) (обн. – ДВ, бр. 70/10.08.2004 г.; посл. изм. и доп., бр. 44/13.05.2020 г.).

На особено мнение останаха съдиите Георги Ангелов, Таня Райковска и Атанас Семов.