07-07-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 23 юли (четвъртък) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.         Конституционно дело № 15/2019 г. по искане на Министерския съвет за даване на задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 от Конституцията, със следния въпрос: „В надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния  прокурор  по  чл. 126, ал. 2 от Конституцията, включват ли се случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор предвид общоприетия правен принцип „никой не може да съди себе си“ като елемент на правовата държава?“.

 

Делото е за решаване по същество.

 

Докладчик: съдия Гроздан Илиев

 

 

 

2. Конституционно дело № 7/2020 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70/2004 г.; посл. изм. и доп. ДВ, бр. 44/2020 г.).

 

            Делото е за решаване по същество.

 

Докладчик: съдия Павлина Панова