07-07-2020

 

Днес, 07.07.2020 г., на проведеното на основание чл. 30а от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд заседание, Съдът обсъди по същество конституционно дело № 1/2020 г. по искане на главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на чл. 103 от Конституцията на Република България с докладчик съдия Мариана Карагьозова-Финкова и конституционно дело № 7/2020 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г.; посл. изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.) с докладчик съдия Павлина Панова.

 

След представяне на мотивите, ще се проведат заседания за решаване по същество на тези дела.

 

Конституционно дело № 7/2020 г. е насрочено за решаване по същество на 23 юли (четвъртък) 2020 г. от 10.00 ч.