30-06-2020

Днес, 30.06.2020 г., Конституционният съд, в пълен състав, се произнесе с решение по конституционно дело № 14/2019 г., с което отхвърли искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 102, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), (обн., ДВ, бр. 63 от 4.08.2006 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 9 юни 2020г.).

Решението е прието с 10 гласа. Съдиите Атанас Семов и Красимир Влахов подписаха решението с особено мнение.