30-06-2020

Днес, 30 юни 2020 г., Конституционният съд, в пълен състав, се произнесе с решение по конституционно дело № 11 от 2019 г., образувано по искане на Пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 121, ал. 4 от Конституцията на Република България. Диспозитивът на решението гласи:

„ 1. По тълкувателен въпрос № 1:

Разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от Конституцията изисква всички съдебни актове да бъдат мотивирани. Съдебният акт е мотивиран, когато са известни съображенията за постановяването му.

2. По тълкувателен въпрос № 4:

Немотивираният съдебен акт създава конституционно нетърпимо положение. Определянето на вида и тежестта на този порок и неговите правни последици се уреждат в процесуалните закони.

3. Отклонява като недопустимо искането на пленума на Върховния административен съд по другите тълкувателни въпроси.“

Решението е прието с 12 гласа „За“ по т. 1 и т. 2, а т. 3 е приета с 11 гласа „За“ (съдия Георги Ангелов остана на особено мнение).