26-06-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 14 юли (вторник) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

 

 

1.         Конституционно дело № 3/2020 г. по искане на 54 народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване противоконституционност на чл. 1, чл. 2, чл. 3, ал. 1, чл. 5, чл. 6, чл. 7, чл. 11, ал. 2, чл. 12, чл. 13, ал.2, чл. 14, чл. 15, чл. 17, чл. 23, чл. 26, чл. 29, чл. 31, чл. 41, чл. 48, чл. 50, чл. 57, чл. 61, чл. 63, чл. 64, чл. 65, чл. 74, чл. 81, чл. 82, чл. 87, чл. 88, чл. 91, чл. 95, чл. 96, чл. 100, чл. 102, чл. 103, чл. 104, чл. 116, чл. 120, чл. 121, чл. 136, ал. 3, чл. 137, чл. 143, чл. 144, чл. 169 и параграф 43 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за социалните услуги (обн., ДВ, бр. 24/22.03.2019 г. в сила от 01.07.2020 г.), и на закона в неговата цялост.

 

 

 

Делото е за решаване по същество.

 

Докладчик: съдия Филип Димитров

 

 

 

2.         Конституционно дело № 5/2020 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд и присъединеното към него за съвместно разглеждане и решаване конституционно дело № 6/2020 г. по искане на 63 народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г.; посл. изм., бр. 79 от 8.10.2019 г.).                                              

 

          

 

Делото е за обсъждане по същество.

            Докладчик: съдия Надежда Джелепова