23-06-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 7 юли (вторник) 2020 г. от 10.00 ч. при следния допълнен дневен ред:


 


1.         Конституционно дело № 1/2020 г. по искане на главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на чл. 103 от Конституцията на Република България.


 


Делото е за обсъждане по същество.


Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова.


 


2.         Конституционно дело № 7/2020 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г.; посл. изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.).


 


Делото е за обсъждане по същество.


Докладчик: съдия Павлина Панова.