22-06-2020


Конституционният съд ще проведе заседание на 30 юни (вторник) 2020 г. от 10.00 ч. при следния допълнен дневен ред:


1.         Конституционно дело № 11/2019 г. по искане на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 121, ал. 4 от Конституцията на Република България.


 


Делото е за разглеждане по същество.


                        Докладчик: съдия Красимир Влахов.


 


2.         Конституционно дело № 14/2019 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 102, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр.63 от 4.08.2006 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г).


 


Делото е за разглеждане по същество.


                        Докладчик: съдия Анастас Анастасов.