01-06-2020

Конституционният съд ще проведе заседание на 9 юни (вторник) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1.            Конституционно дело № 4/2020 г. за установяване на противоконституционност на чл. 251б, ал. 2, изречение трето, чл. 251 в, ал. 2, изречение второ, чл. 251г, ал. 4 относно думите „и в случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето“ и чл. 251г1, ал. 1, изречение второ, ал. 3 и 4 относно думите „и чл. 251в, ал. 2, изречение второ“ от Закона за електронните съобщения и на свързания с тях § 51 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Таня Райковска.

 

 

 

2.      Конституционно дело № 10/2020 г. по искане на Пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на §4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт за изменение на разпоредбата на чл. 28 от ЗСВ в частта й, предвиждаща при изтичане на мандата на член на Висшия съдебен съвет или при предсрочното му прекратяване последният да се възстановява… „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“.

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Борис Велчев.