28-05-2020

Днес, 28 май 2020 г., Конституционният съд с определения по к.д. № 5/2020 г. и к.д. № 6/2020 г. допусна за разглеждане по същество исканията на тричленен състав на Върховния административен съд и на 63-ма народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното управление и местната администрация (обн., ДВ, бр.77 от 17.09.1991 г., последно изм., бр. 79 от 8.10.2019 г.). Съдът присъедини к.д. № 6/2020 г. към к.д. № 5/2020 г. за съвместно разглеждане и решаване.

 

 

  

Определенията са приети единодушно.