27-05-2020

Днес, 27.05.2020 г., Конституционният съд образува конституционно дело №10/2020 г. по искане на Пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на §4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт за изменение на разпоредбата на чл. 28 от ЗСВ в частта й, предвиждаща при изтичане на мандата на член на Висшия съдебен съвет или при предсрочното му прекратяване последният да се възстановява… „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“.

Докладчик по делото е съдия Борис Велчев.