22-05-2020

 

Днес, 22.05.2020 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето (обн. – ДВ, бр. 70/10.08.2004 г.; посл. изм. и доп., бр. 44/13.05.2020 г.).

 

Определението е прието единодушно.