20-05-2020

 

Конституционният съд пренасрочва заседанието си от 26 май 2020 г. на 4 юни (четвъртък) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 14/2019 г. по искане на Висшия адвокатски съвет  установяване на противоконституционност на чл.102, ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр.63 от 4 Август 2006г., посл. изм. и доп. бр.33 от 19 Април 2019г.).

 

 

 

Делото е за обсъждане.

 

Докладчик: съдия Анастас Анастасов.