14-05-2020

 

Днес, 14.05.2020 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 8/2020 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 4, ал. 3 от Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 30.03.2012 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 14 от 18.02.2020 г.) и на § 9 и § 10 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 14 от 18.02. 2020 г.).

 

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.