14-05-2020

 

Днес, 14.05.2020 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 9/2019 г., с което отхвърли искането на състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 142, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. – ДВ, бр. 30/11.04.2006 г.; посл. изм. и доп., бр. 44/13.05.2020 г.).

 

Решението е прието с 11 гласа. На особено мнение остана съдия Гроздан Илиев.