14-05-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 28 май  (четвъртък) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 5/2020 г. по искане на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 42, чл. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр.77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991 г., последно изм., бр.79 от 8.10.2019г.).

 

 

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Надежда Джелепова.

 

 

 

 

 

2. Конституционно дело № 6/2020 г. по искане на 63 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 42, чл. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр.77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991 г., последно изм., бр.79 от 8.10.2019г.).

 

 

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Надежда Джелепова.