14-05-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 22 май (петък) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 7/2020 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.)

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Павлина Панова.