07-05-2020


Днес, 07.05.2020 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 6/2020 г. по искане на 63 народни представители от 44 Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 42, чл. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр.77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991 г., последно изм., бр.79 от 8.10.2019г.).


 Докладчик по делото е съдия Надежда Джелепова.