07-05-2020

Конституционният съд ще проведе заседание на 14 май (четвъртък) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 9/2019 г. по искане на състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 142, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

Делото е за решаване.

Докладчик: съдия Павлина Панова.