28-04-2020

 

Днес, 28.04.2020 г., Конституционният съд реши конституционно дело № 5 от 2019 г. Диспозитивът на решението гласи:

 

„1. Обявените за противоконституционни ненормативни актове – закони във формален смисъл, решения на Народното събрание и укази на президента – са невалидни от момента на приемането или издаването им.

 

2. По отношение на заварените от решението на Конституционния съд неприключени правоотношения и правоотношенията, предмет на висящи съдебни производства, противоконституционният закон не се прилага. Народното събрание урежда правните последици от прилагането на обявения за противоконституционен закон.

 

3. Решението на Конституционния съд, с което закон, изменящ или отменящ действащ закон, се обявява за противоконституционен, няма възстановително действие.”

 

Решението е прието с 10 гласа „За” по т. 1 (на особено мнение останаха съдиите Гроздан Илиев и Таня Райковска), с 11 гласа „За” по т. 2 (на особено мнение остана съдия Гроздан Илиев) и с 10 гласа „За” по т. 3 (на особено мнение останаха съдиите Гроздан Илиев и Георги Ангелов).

 

Мотивите на решението ще бъдат обявени допълнително.