23-04-2020

Днес, 23.04.2020 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 5/2020 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 42, чл. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр.77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991 г., последно изм., бр.79 от 8.10.2019г.). 

Докладчик по делото е съдия Надежда Джелепова