21-04-2020

Конституционният съд ще проведе заседание на 26 май (вторник) 2020 г. от 10 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 14/2019 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 102, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр.63 от 4.08.2006г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 31.12.2019г.).

 

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Анастас Анастасов