09-04-2020

Конституционният съд ще проведе заседание на 21 април (вторник) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 5/2019 г. по искане на тричленен състав на гражданската колегия на Върховния касационен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България и присъединеното към него за съвместно разглеждане и решаване к. д. № 12/2019 г. по искане на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България.

Делото е за обсъждане.

Докладчици: съдиите Константин Пенчев и Борис Велчев.