09-04-2020

Конституционният съд ще проведе заседание на 15 април (сряда) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 3/2020 г. по искане на искане на 54 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за социалните услуги (обн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г.).

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Филип Димитров.