07-04-2020

Конституционният съд ще проведе заседание на 9 април (четвъртък) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 2 /2020 г. по искане на Висш адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 208, ал. 1 в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - петнадесет години“ от Закона за устройство на територията и на чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Константин Пенчев.