11-02-2020

Днес, 11 февруари 2020 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 102, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), (обн., ДВ, бр.63 от 4.08.2006г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 31.12.2019г.).

 

Определението е прието единодушно с единадесет гласа.