06-02-2020

 

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 11 февруари (вторник) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1.         Конституционно дело № 14/2019 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл.102, ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр.63 от 4 Август 2006г., посл. изм. и доп. бр.33 от 19 Април 2019г.).

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Анастас Анастасов