28-01-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 4 февруари (вторник) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.         Конституционно дело № 5/2019 г. по искане на тричленен състав на гражданската колегия на Върховния касационен съд и присъединеното към него за съвместно разглеждане и решаване к. д. № 12/2019 г. по искане на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България.

 

 

 

Делото е за обсъждане по същество.

 

                        Докладчик: съдиите Константин Пенчев и Борис Велчев.

 

 

 

2.         Конституционно дело № 17/2018 г. по искане на 66 народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 31, § 32, §§ 33, § 34, 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42 и на § 43 след думите „1 януари 2019 г.“, от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), като Преходни и заключителни разпоредби в частта от тях, които не са влезли в сила, и на законите, изменени и/или допълнени с частта, в която са влезли в сила.

 

 

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

                        Докладчик: съдия Георги Ангелов.