05-12-2019

 

Днес, 5.12.2019 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 8/2019 г., с което ОТХВЪРЛИ искането на президента за установяване на противоконституционност и за несъответствие с чл. 1, изр. 2 от Протокол 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с чл. 17, пар. 2 от Всеобщата декларация за правата на човека и основните свободи на чл. 39б, ал. 1, т. 1 в частта „или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията“ от Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., посл. изм. и доп. бр. 94 от 29.11.2019 г.) и ОБЯВИ за противоконституционна разпоредбата на чл. 42а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., посл. изм. и доп. бр. 94 от 29.11.2019 г.).

 

Съдиите Георги Ангелов, Константин Пенчев и Атанас Семов са подписали решението с особено мнение по отношение на чл. 39б, ал. 1, т. 1 в частта „или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията“ от Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., посл. изм. и доп. бр. 94 от 29.11.2019 г.).

 

На заседанието присъстваха 11 съдии.