15-11-2019

Днес, 15.11.2019 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к. д. № 4/2019 г., с което обяви за противоконституционен чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (създаден с § 26 от ЗИД на ЗЗЛД, обн. ДВ, бр.17 от 26 февруари 2019 г.).

 

Решението е прието с осем гласа.

 

Съдиите Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Павлина Панова и Красимир Влахов са подписали решението с особено мнение.

 

На заседанието присъстваха 12 съдии.