07-11-2019

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 15 ноември (петък) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

Конституционно дело № 4/2019 г. по искане на 55 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (създаден с § 26 от ЗИДЗЗЛД, обн. ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.), както и за произнасяне по съответствието на същата законова разпоредба с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и Международния пакт за граждански и политически права.        

 

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

                        Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова