08-10-2019

Днес, 08 октомври 2019 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 10а, чл. 17а, ал. 2 от ЗУЧК (посл. изм. ДВ. бр. 56 от 16 юли 2019 г.) и § 9 ЗИДЗУЧК (обн. ДВ, бр. 56 от 16 юли 2019 г.), който въвежда новия чл. 24в ЗУЧК, невлязъл в сила.

Определението е прието с 11 гласа.

Съдия Гроздан Илиев е подписал определението с особено мнение.