08-10-2019

Днес, 8 октомври 2019 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 121, ал. 4 от Конституцията, във връзка с отговор на въпросите:

„1.Всички съдебни актове ли представляват „актове на правораздаването“ по смисъла на чл. 121, ал. 4 от Конституцията?

2.Какви характеристики следва да притежава един съдебен акт, за да бъде категоризиран като акт на правораздаването по смисъла  на чл. 121, ал. 4 от Конституцията?

3.Кои съдебни актове не са актове на правораздаване по смисъла на чл. 121, ал. 4 от Конституцията?

4.Валидни ли са „актовете на правораздаването“ по смисъла на чл. 121, ал. 4 от Конституцията, които не са мотивирани?

5.Допустимо ли е по смисъла на чл. 121, ал. 4 от Конституцията, в изрично посочени със закон случаи, излагането на мотиви към определени „актове на правораздаването“ да бъде осъществено след подаване на жалба срещу постановения акт?“

Определението е прието с 9 гласа.

Съдиите Гроздан Илиев и Таня Райковска са подписали определението с особено мнение. Съдия Павлина Панова е подписала определението с особено мнение относно въпроси 4 и 5.