30-09-2019

 

                                                          

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 8 октомври (вторник) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.         Конституционно дело № 10/2019 г. по искане от омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 10а, чл. 17а, ал. 2 и чл. 24в от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. – ДВ., брой 56 от 16.07.2019 г.).

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

                        Докладчик: съдия Атанас Семов

 

 

 

2.         Конституционно дело № 11/2019 г. по искане на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 121, ал. 4 от Конституцията на Република България.

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

                        Докладчик: съдия Красимир Влахов

 

 

 

3.         Конституционно дело № 17/2018 г. по искане на 66 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 31, § 32, §§ 33, § 34, 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42 и на § 43 след думите „1 януари 2019 г.“ от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), като Преходни и заключителни разпоредби в частта от тях, които не са влезли в сила, и на законите, изменени и/или допълнени с частта, в която са влезли в сила.

 

 

 

Делото е за обсъждане по същество.

 

                        Докладчик: съдия Георги Ангелов

 

 

 

4.         Конституционно дело № 4/2019 г. по искане на 55 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (създаден с § 26 от ЗИДЗЗЛД, обн. ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.), както и за произнасяне по съответствието на същата законова разпоредба с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и Международния пакт за граждански и политически права.        

 

 

 

Делото е за обсъждане по същество.

 

                        Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова