17-09-2019

Днес, 17.09.2019 г., Конституционният съд се произнесе с решение № 7 по к.д. № 7/2019 г., с което обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изр. второ от Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г., посл. изм., ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г.).

Решението е прието единодушно с единадесет гласа.