17-09-2019

Днес, 17 септември 2019 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 142, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. – ДВ, бр. 30/11.04.2006 г.; посл. изм. и доп., бр. 77/18.09.2018 г.).

 

Съдът отклони искането за установяване на противоконституционност на чл. 229, ал. 1, т. 6 от Гражданския процесуален кодекс (обн. – ДВ, бр. 59/20.07.2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 38/10.05.2019 г.), приложим на основание чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс и прекрати производството в тази му част.

 

На заседанието присъстваха единадесет съдии. Определението е прието с девет гласа.

 

Съдиите Анастас Анастасов и Гроздан Илиев са подписали определението с особено мнение.