17-09-2019

 


Днес, 17 септември 2019 г., Конституционният съд разгледа в закрито заседание конституционно дело № 12/2019 г., докладвано от съдия Константин Пенчев и допусна за разглеждане по същество искането на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изр. трето от Конституцията, във връзка с отговор на въпросите:


1.         „Какво е действието на решението на Конституционния съд, с което се обявява противоконституционност на закон, по отношение на заварени правоотношения и висящи съдебни производства, с оглед разпоредбата на чл. 151, ал. 2 изр. трето от Конституцията на Република България?“;


2.         „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотезата, когато се обявява за противоконституционен ненормативен правен акт решение на Народното събрание (НС) или указ на президента?“ и


3.         „При какви условия се проявява възстановителното действие на решение на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционен закон, изменящ или отменящ действащ?“.


Конституционният съд присъедини к. д. № 12/2019 г. към к. д. № 5/2019 г. за съвместно разглеждане и решаване и прекрати к. д. № 12/2019 г.


Конституционният съд определи за докладчик по к. д. № 5/2019 г. и съдия Борис Велчев.


 


На заседанието присъстваха единадесет съдии. Определението е прието с девет гласа.


Съдиите Анастас Анастасов и Гроздан Илиев са подписали определението с особено мнение.