10-09-2019

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 17 септември (вторник) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.         Конституционно дело № 7/2019 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 1, изречение второ от Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г., посл. изм., ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г.).     

 

Делото е за обсъждане по същество.

 

Докладчик: съдия Таня Райковска

 

 

 

2.         Конституционно дело № 9/2019 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 142, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. – ДВ, бр. 30/11.04.2006 г.; посл. изм. и доп., бр. 77/18.09.2018 г.) (АПК) и на чл. 229, ал. 1, т. 6 от Гражданския процесуален кодекс (обн. – ДВ, бр. 59/20.07.2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 38/10.05.2019 г.), приложим на основание чл. 144 АПК в съдебното административно производство.    

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

            Докладчик: съдия Павлина Панова

 

 

 

3.         Конституционно дело № 12/2019 г. по искане на Пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изр. трето от Конституцията на Република България.                        

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Борис Велчев

 

 

 

4.         Конституционно дело № 13/2019 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 21, чл. 23, ал. 1, т. 4, чл. 24, ал. 1, т. 2 в частта „които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“, чл. 29, ал. 2, т. 1 и 2 в частта „и т. 4“, както и на чл. 34, ал. 4 в частта „юридическите лица и едноличните търговци“ от Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 1.04.2005 г., посл. изм. и доп. бр. 60 от 30.07.2019 г. ) и на чл. 162, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 3 относно думите „юридически лица и еднолични търговци“, чл. 168, ал. 1, т. 2 в частта „които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“ и чл. 169, ал. 1 относно изразите „или юридическо“ и „или едноличен търговец“ от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г, посл. изм. и доп. бр. 60 от 30.07.2019 г.).

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Георги Ангелов