18-07-2019

Днес, 18.07.2019 г., Конституционният съд се произнесе с решение, с което отхвърли искането на омбудсмана за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 53, ал.5, чл.70, ал.5, чл.73, ал.1, чл.85, ал.5, чл.88, ал.1 и чл.201, ал.1 от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г., посл. изм. бр. 34 от 23.04.2019 г.). Решението в тази си част е прието единодушно с 9 гласа.

По отношение на разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г., посл. изм. бр. 34 от 23.04.2019 г.) не е формирано мнозинство за вземане на решение.