02-07-2019

Днес, 2 юли 2019 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 1, изречение второ от Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г., посл. изм., ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г.).

Определението е прието единодушно с 11 гласа.