25-06-2019

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 2 юли (вторник) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.         Конституционно дело № 7/2019 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на § 50 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.) в частта, с която се създава ново изречение второ в чл. 10, ал. 1 от Закона за митниците: „Митническите служители, които са митнически органи по смисъла на закона, могат да бъдат само лица, които не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.“.                       

 

                        Делото е за обсъждане по допустимост.

                        Докладчик: съдия Таня Райковска

 

 

 

2.            Конституционно дело № 8/2019 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност и несъответствие с чл. 1, изр. 2 от Протокол 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на § 3, т. 1 относно чл. 39, ал. 1, т. 1 в частта „или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Обн., ДВ, бр. 44 от 4.06.2019 г.) и за установяване на противоконституционност на § 4 от същия закон.                              

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

                        Докладчик: съдия Надежда Джелепова