18-06-2019

     Днес, 18 юни 2019г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на петдесет и пет народни представители от 44-то Народно събрание по т.1 за установяване на противоконституционност на чл.25з, ал.2 ЗЗЛД (създаден с § 26 от ЗИД на ЗЗЛД, обн. ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.), както и по т.2.1 и т. 2.2 за произнасяне за съответствие на същата законова разпоредба с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна.

     Съдът отклони искането за произнасяне по реда на чл.149, ал.1, т.4 от Конституцията за съответствие на чл.25з, ал.2  ЗЗЛД с чл.11 от Хартата на основните права на Европейския съюз  и  със съображение (4), съображение (65), съображение (153) и с чл. 85 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).