14-06-2019

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 18 юни (вторник) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.         Конституционно дело № 4/2019 г. по искане на 55 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (обн. – ДВ., бр. 1/04.01.2002 г., посл. изм. и доп. – ДВ бр. 17/26.02.2019 г.) и за съответствието на разпоредбата с Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Международния пакт за гражданските и политическите права, Хартата на основните права на Европейския съюз и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

                        Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова