13-06-2019


Днес, 13 юни 2019 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 9/2019 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 142, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. – ДВ, бр. 30/11.04.2006 г.; посл. изм. и доп., бр. 77/18.09.2018 г.) (АПК) и на чл. 229, ал. 1, т. 6 от Гражданския процесуален кодекс (обн. – ДВ, бр. 59/20.07.2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 38/10.05.2019 г.), приложим на основание чл. 144 АПК в съдебното административно производство.


Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.