05-06-2019

 

Днес, 5 юни 2019 г., Конституционният съд образува конституционно дело №8/2019 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност и несъответствие с чл. 1, изр. 2 от Протокол 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на § 3, т. 1 относно чл. 39, ал. 1, т. 1 в частта „или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Обн., ДВ, бр. 44 от 4.06.2019 г.) и за установяване на противоконституционност на § 4 от същия закон.

 

Докладчик е съдия Надежда Джелепова.