04-06-2019


Днес, 4 юни 2019 г., Конституционният съд образува конституционно дело №7/2019 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на §50 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 год.) в частта, с която се създава ново изречение второ в чл. 10, ал. 1 от Закона за митниците:„Митническите служители, които са митнически органи по смисъла на закона, могат да бъдат само лица, които не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.".


Докладчик по делото е съдия Таня Райковска.